//
czytasz...

e-Health

Case study – kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku powstał 31 grudnia 1998 r. na mocy decyzji Wojewody Przemyskiego i jest jedynym publicznym zakładem opieki zdrowotnej na obszarze powiatu przeworskiego. Świadczy usługi medyczne w zakresie: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, transportu sanitarnego oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. SPZOZ w Przeworsku jest Szpitalem Akredytowanym przez Ministra Zdrowia, a jakość świadczonych usług potwierdza certyfikat zgodności z wymogami normy ISO 9001.

Wyzwania

SPZOZ w Przeworsku stale dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych. Wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających pełną obsługę pacjentów oraz implementację elektronicznego systemu raportującego wspomagającego podejmowanie decyzji uznano za kolejny, bardzo ważny krok w podnoszeniu standardów funkcjonowania placówki.

Pracownicy jednostki bardzo często napotykali utrudnienia związane ze sporządzaniem i dostępem do dokumentacji medycznej, co przekładało się z kolei na problemy związane z brakiem możliwości przeprowadzania szybkich konsultacji i zlecania odpowiednich badań.

Brak możliwości elektronicznej rejestracji i odbioru wyników badań przez Internet sprawiał, że pacjenci zmuszeni byli każdorazowo do oczekiwania w kolejkach, poświęcając na to zbyt dużo czasu. Konieczność bezpośredniej obsługi wszystkich spraw pacjentów ograniczała wydajność pracowników, prowadząc do nieefektywnego wykorzystania potencjału personelu medycznego.

Jednostka nie mogła w pełni dostosować się do rosnącego popytu na usługi medyczne, co wpływało znacznie na spadek jej konkurencyjności. Brak możliwości wykorzystywania rozwiązań informatycznych
w zarządzaniu placówką ograniczał również możliwości bliższej współpracy z jednostkami ochrony zdrowia w regionie.

Rozwiązanie

Mając świadomość wyzwań, które stoją przed jednostką, Dyrekcja SP ZOZ w Przeworsku podjęła decyzję o przyłączeniu się do projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM), którego głównym celem było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego i powiatu przeworskiego za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wspierających e-usługi
(e-Zdrowie).

Projekt zakładał poprawę dostępu do informacji medycznej dla pacjentów SPZOZ i obywateli Podkarpacia, poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów SPZOZ, podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli, usprawnienie procesu zarzadzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki poprawie dostępu do usług medycznych, stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego się z jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia w tym do modelu finansowania świadczeń ze środków publicznych, z drugiej strony odpornością na zaburzenia
w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowaną zmianami systemowymi w ochronie zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawę Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” powierzono firmie BMM Sp. z o.o. z Rzeszowa.

W ramach projektu kompleksowej informatyzacji jednostki dostarczono zintegrowany system InfoMedica i AMMS produkcji Asseco Poland, wspomagający zarządzanie obszarem administracyjnym i medycznym Szpitala oraz Radiologiczny System Informacyjny (RIS) wraz z Systemem Archiwizacji i Transmisji Obrazów (PACS) produkcji Alteris S.A.

Niezwykle istotnym etapem w całym przedsięwzięciu była analiza procesów funkcjonujących u Zamawiającego. Dopiero po jej zakończeniu możliwa była instalacja aplikacji na serwerach i stacjach komputerowych, a co najbardziej istotne – konfiguracja aplikacji oraz jej dostosowanie do potrzeb pracowników jednostki. W ramach tego dostosowania utworzono słowniki oraz szablony obowiązujących dokumentów i układy ich wydruków, co z kolei pozwoliło na przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną, o wzorcach jak najbardziej zbliżonych do tych funkcjonujących w SPZOZ w Przeworsku.

Bardzo ważne z punktu widzenia realizacji założeń projektu PSIM było przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Jednostce umożliwiliśmy ponadto prowadzenie rejestracji pacjentów w sposób elektroniczny, udostępnianie Elektronicznego Rekordu Pacjenta, udostępnianie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych oraz elektroniczną wymianę informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ.

Sławomir Żmuda, Kierownik Projektu, BMM Sp. z o.o.

Korzyści

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica i AMMS pozwoliło na uporządkowanie dokumentacji medycznej, jej ujednolicenie oraz likwidację zbędnych formularzy. Uporządkowano dokumentację zbiorczą – księgi i rejestry, w efekcie czego możliwy stał się szybki, elektroniczny dostęp do dokumentacji pacjenta oraz danych ratunkowych.

Skróceniu uległ czas przygotowania czytelnej dokumentacji wypisowej, kart informacyjnych, zaświadczeń, zaleceń lekarskich, recept wraz z ich odnotowywaniem w historii choroby w sposób automatyczny. Przyczyniło się to również do niemal całkowitej rezygnacji z druków i formularzy papierowych zamawianych w drukarni. Uproszczono procesy funkcjonujące w szpitalu, zwłaszcza w ruchu chorych, gdzie statystyki generowane są obecnie w sposób automatyczny.

Wśród korzyści, które SPZOZ w Przeworsku osiągnął dzięki wdrożeniu systemów InfoMedica i AMMS, należy również wymienić:

 • Przyspieszenie i ułatwienie dostępu do danych kosztowych oraz informacji o stanie rozliczenia i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Zoptymalizowanie obciążenia lekarzy przyjmujących w gabinetach.
 • Prawidłowa gospodarka krwią i materiałami krwiopochodnymi oraz właściwy nadzór.
 • Przyspieszenie przygotowywania zestawień dla rozliczeń wykonywanych procedur przez podwykonawców.
 • Optymalizacja obciążenia zasobów sprzętowych i osobowych.

W wyniku projektu zautomatyzowano zarządzanie kolejkami oczekujących, zapisywanie pacjentów oraz ich obsługę. Dzięki elektronicznym zleceniom kierowanym do laboratoriów i pracowni diagnostyki obrazowej oraz elektronicznemu powrotowi wyników tych zleceń, nastąpiło znaczne skrócenie czasu potrzebnego na diagnozę. Przyczyniło się to także do zmniejszenia ilości wykonywanych badań. Co dla nas bardzo ważne – generowanie obciążeń kosztowych za wykonane zlecenia odbywa się w sposób automatyczny.

Janusz Szynal, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, SPZOZ w Przeworsku

Źródło: BMM

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz