//
czytasz...

HR

Badania HCI oraz SuccessFactors odkrywają charakterystykę działów HR o strategicznym wpływie na wyniki przedsiębiorstw

Human Capital Institute (HCI), światowe stowarzyszenie na rzecz strategicznego zarządzania talentami we współpracy z SuccessFactors, spółką zależną SAP przeprowadziło badania, których celem było zmapowanie czynników determinujących strategiczny wpływ działów HR na rozwój i wyniki firm1. 76% organizacji, w których ten wpływ jest silny, osiąga wyniki finansowe zgodne z zakładanymi lub powyżej celu, natomiast w przypadku organizacji, w których wpływ pionu HR na strategię jest słaby, wskaźnik ten jest niższy i wynosi 58%. Barierami hamującymi skuteczność działań w obszarze HR nie są braki personalne lub słabe zarządzanie tymi działami, ale niemożność strategicznego spojrzenia na HR, wynikająca z niewystarczającego wsparcia ze strony rozwiązań informatycznych Human Capital Management.

Im więcej organizacji dostrzega korzyści ze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, tym większa jest presja, by działy HR zwiększyły swój wpływ na wyniki firm, inaczej mogą być postrzegane, jako niezdolne do efektywnego i wydajnego zarządzania talentami. Badania, w trakcie których zidentyfikowano cechy charakteryzujące „wpływowe” działy HR, pozwoliły jednocześnie określić wyzwania, z którymi muszą się one dzisiaj zmierzyć, a także możliwości, dzięki którym mogą podnieść swoje strategiczne znaczenie w firmach.

„Nasze badania uwypuklają bariery, które uniemożliwiają dzisiejszym specjalistom ds. HR wejście na strategiczny poziom oraz potwierdzenie przed decydentami biznesowymi swojej wartości w organizacji”, powiedział Carl Rhodes, dyrektor generalny HCI. „Zrozumienie tych barier oraz określenie metod i najlepszych praktyk, niezbędnych do ich pokonania, jest kluczem do tego, by działy HR zyskały silniejszy wpływ na rozwój i wyniki firmy”.

Najważniejsze wnioski z badania:

 • Przedsiębiorcy potrzebują materialnych i niematerialnych inwestycji, by działy HR miały większy wpływ na rozwój i wyniki organizacji. Przez niematerialne inwestycje należy rozumieć częstsze kontakty z najważniejszymi decydentami biznesowymi, mocniejsze relacje z działem IT, więcej czasu na strategiczne zadania oraz zarządzanie danymi. Duże znaczenie mają też przywódcze cechy szefów działów HR.
 • Głównym czynnikiem obniżającym efektywność działów HR jest brak koncentracji na strategicznych celach oraz wsparcie ze strony przestarzałych rozwiązań IT w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Mniejszy wpływ na ten stan mają niewystarczające zasoby lub słabe przywództwo kierowników działów HR.
 • Kierownicy działów HR, choć powinni pełnić funkcje strategiczne, przeznaczają 43% swojego czasu na działania operacyjne.
 • Jedną z głównych bolączek jest negatywna percepcja działów HR, a zwłaszcza przywódczej roli ich szefów przez pracowników innych działów.
 • Niewykorzystywanie danych i wskaźników, takich jak wydajność organizacji lub stopa bezrobocia pomniejsza rolę działów HR w organizacji. Jednocześnie 38% badanych twierdzi, że zaawansowane technologie są niezbędnego do tego, by HR efektywnie wykorzystywał wskaźniki i zyskał strategiczne znaczenie.

1 Keith H. Hammonds, “Why We Hate HR,” Fast Company 97, no. 8 (2005): 40-47.

“Nasze badania wykazały, że głównym powodem, dla którego działy HR nie potrafią pełnić strategicznych funkcji, jest niezdolność dostrzegania biznesowych priorytetów. Ten stan jednak można zmienić, jeśli praktyki specjalistów ds. HR zostaną ukierunkowane na biznesowe cele”, powiedział Dr. Karie Willyerd, wiceprezes SuccessFactors. “Tego typu podejście można wdrożyć w życie poprzez współpracę z innymi działami i ich kluczowymi menedżerami. Tylko w ten sposób można zrozumieć realne potrzeby organizacji i dowiedzieć się, jak im sprostać”.

„Wiedzieliśmy, że organizacje z wpływowymi działami HR zwykle cieszą się lepszymi wynikami finansowymi. Nasze obserwacje potwierdzają ostatnie badania”, dodał Shawn Price, prezes SAP SuccessFactors i SAP Cloud. „Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom HCM rola działów HR może jednak wzrosnąć, a ich specjaliści stać się pełnoprawnymi partnerami w swoich organizacjach”.

Pełny raport z badań HCI i SAP SuccessFactors: http://www.hci.org/hr-research/high-impact-hr-challenges-and-opportunities-related-building-effective-strategic-and.

Infografika ilustrująca główne wyzwania, przed jakimi stoją dziś działy HR: http://www.hci.org/blog/hci-research-infographic-barriers-high-impact-hr.

1 W badaniach uczestniczyło ponad 370 osób, w tym pracownicy niższego szczebla oraz decydenci biznesowi na poziomie zarządczym. 89% firm, które objęto badaniami, działa w Ameryce Pn. Badano firmy średniej i dużej wielkości.

Źródło: SAP

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz